Website #51. Japanese Text Initiative

(edit)

by #51.

Date last accessed:
2003-12-6  
Email contact:
si5j@virginia.edu  
URL of Site:
http://etext.virginia.edu/japanese/  

Items in this website.

List of texts:

#62.
(edit)田一枚 / 植て立去る / 柳かな ta ichimai / uete tachisaru / yanagi kana
#69.
(edit)静けさや / 岩に滲み入る / 蝉の声 Shizukesaya / Iwa ni shimiiru / Semi no koe
#76.
(edit)おしなべて / ものをおもはぬ / 人にさへ / 心をつく… oshinabete / mono wo omowanu / hito ni sae / kokoro wo tsukur…
#97.
(edit)月のゆく / 山に心を / ゝくりいれて / やみなるあと… tsuki no yuku / yama ni kokoro wo / wokuri irete / yami naru …
#101.
(edit)何事に / つけてか世をば / いとはまし / うかりし人… Nanigoto ni / tsukete ka yo wo ba / itowamashi / ukarishi hit…
#107.
(edit)ねがはくは / 花の下にて / 春死なむ / そのきさらぎ… Negawaku wa / hana no shita nite / haru shinan / sono kisarag…
#109.
(edit)ひさにへて / わが後の世を / とへよ松 / 跡したふべ… Hisa ni hete / waga nochi no yo wo / toeyo matsu / ato shitôb…
#111.
(edit)蜑人の / いそしくかへる / ひじきものは / こにし蛤… Amabito no / isoshiku kaeru / hijiki mono wa / konishi hamagu…
#113.
(edit)身をすつる / 人は誠に / すつるかは / 捨てぬ人こそ… Mi wo sutsuru / hito wa makoto ni / sutsuru ka wa / sutenu hi…
#115.
(edit)こゝろなき / 身にも哀は / しられけり / しぎたつさ… Kokoro naki / mi nimo aware wa / shirarekeri / shigi tatsu sa…
#118.
(edit)水のおとは / さびしき庵の / ともなれや / みねの嵐… Mizu no oto wa / sabishiki io no / tomo nare ya / mine no ara…
#120.
(edit)行春や / 鳥啼魚の / 目は泪 Yuku haru ya / tori naki uo no / me wa namida
#123.
(edit)一家に / 遊女もねたり / 萩と月 hitotsuya ni / yûjo mo netari / hagi to tsuki
#125.
(edit)蛤の / ふたみにわかれ / 行秋ぞ hamaguri no / futami ni wakare / yuku aki zo
#127.
(edit)荒海や / 佐渡によこたふ / 天河 ura umi ya / sado ni yokotau / ama no gawa
#129.
(edit)蚤虱 / 馬の尿する / 枕もと nomi shirami / uma no shito suru / makura moto
#57.
(edit)百骸九竅の中に物有、かりに名付て風羅坊といふ。誠にうすもの…

List of translations:

(No search results…)

Item # can be found in this reference at URL .

For a better browsing experience, Get Firefox!!